Kosten en vergoeding dyslexieonderzoek

Wordt uw dyslexieonderzoek vergoed of moet u zelf betalen?

Onderzoek naar dyslexie

Bij het onderzoek naar dyslexie wordt onderscheid gemaakt tussen een:

 1. Vergoed dyslexieonderzoek (Ernstige Dyslexie - ED)
 2. Particulier dyslexieonderzoek.

1. Vergoed dyslexieonderzoek (ED)

Vanaf januari 2015 worden de kosten voor onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie vergoed door uw gemeente. Tot 1 januari 2022 werd gesproken van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en kwamen leerlingen met bijkomende problematiek niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking. Met de inwerkingtreding van het Protocol Diagnostiek en Behandeling 3.0 (NKD) is dat veranderd. Leerlingen met bijkomende problematiek (comorbiditeit) kunnen ook voor vergoede dyslexiezorg worden aangemeld. Tijdens het diagnostiektraject wordt bekeken of de bijkomende problemen niet de oorzaak zijn van de ernstige leesproblemen en of de bijkomende problematiek een effectieve behandeling in de weg staat. Bij aanmelding wordt het leesdossier beoordeeld volgens de richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Dit betekent dat voor alle aanmeldingen voor vergoede dyslexiezorg geldt dat er sprake moet zijn van in ieder geval een ernstige achterstand op technisch woordlezen (drie achtereenvolgende E-scores op de DMT) al dan niet in combinatie met een achterstand op spelling. Daarnaast moet de didactische resistentie aangetoond worden en moet uit het leesdossier blijken dat er op de verschillende zorgniveaus intensieve hulp is geboden maar dat deze hulp niet tot voldoende vooruitgang heeft geleid.


Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet verder aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 1. De leeftijd van uw kind ligt bij aanmelding voor onderzoek en behandeling tussen de 7 en 12 jaar. De dyslexiezorg mag niet gestart worden nadat uw kind 13 jaar is geworden.
 2. Er moet een leerlingdossier (leesdossier) zijn waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve extra hulp is geweest bij het leren lezen (en spellen).
 3. De school heeft het vermoeden dat er sprake is van ernstige dyslexie, gebaseerd op de geringe vooruitgang bij het traject van intensieve extra hulp zoals vermeld onder punt 2.

Bij onderzoek naar ernstige dyslexie is het belangrijk om uw kind aan te melden bij een zorgverlener die zowel het onderzoek als de behandeling van ernstige dyslexie kan en mag bieden. Verschillende gemeenten vergoeden alleen de gecombineerde zorg van onderzoek én behandeling.


Wanneer onvoldoende aan het criterium van achterstand wordt voldaan om in aanmerking te komen voor (vergoed) onderzoek naar ernstige dyslexie, wil dit niet zonder meer zeggen dat er helemaal geen sprake kan zijn van dyslexie. Het betreft dan alleen niet de variant die voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking komt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van ernstige en hardnekkige spellingproblemen.

Het kan ook zijn dat een leerling op de basisschool nog redelijk heeft kunnen compenseren, maar dat er bij het leren van de vreemde talen in het voortgezet onderwijs vermoedens van dyslexie naar voren komen. In dit geval kan wel onderzoek gedaan worden en indien van toepassing kan een dyslexieverklaring worden opgesteld, echter dit komt niet voor vergoede zorg in aanmerking.

In veel gemeenten is de zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van het leesdossier, maar er zijn ook gemeenten waarbij een externe partner, bv het samenwerkingsverband, dit doet. De intern begeleider van school weet de juiste route voor uw gemeente.

Dyslexieverklaring en behandeling

Als uit het dyslexieonderzoek blijkt dat er sprake is van Ernstige (Enkelvoudige) Dyslexie, dan ontvangt u van ons de dyslexieverklaring en kan de dyslexiebehandeling gestart worden.

Zorgovereenkomst met gemeenten

Wij hebben met veel gemeenten in de provincies Zuid Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg een zorgovereenkomst afgesloten. In dat geval declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw gemeente.

Wanneer wij geen zorgovereenkomst hebben met uw gemeente, kunt u bij uw gemeente altijd kenbaar maken dat u het dyslexieonderzoek en de behandelingen graag door ECLG wilt laten uitvoeren. Sommige gemeenten gaan daar mee akkoord en indien wenselijk en mogelijk, zullen wij alsnog een zorgovereenkomst met uw gemeente afsluiten. Een actueel overzicht van de gemeenten waar wij een zorgovereenkomst hebben afgesloten kunt u hier vinden.

Als uit het onderzoek blijkt dat er tocht geen sprake is van ernstige dyslexie, dan wordt door uw gemeente wel het onderzoek vergoed, maar niet de behandeling. Uw kind wordt dan terugverwezen naar de zorg van de school.

2. Particulier dyslexieonderzoek

Wanneer de kosten voor een dyslexieonderzoek niet vergoed worden door uw gemeente, bedragen de kosten voor een dyslexietest €. 715,-. Een particulier dyslexieonderzoek is verder identiek aan een vergoed onderzoek.

Dyslexieonderzoek bij ECLG

ECLG beschikt over een groot team van orthopedagogen, orthopedagoog-generalisten, psychologen en GZ-psychologen die gespecialiseerd zijn in dyslexie. We werken niet met psychologisch of pedagogisch assistenten. Alle dyslexieonderzoeken worden bij ons uitgevoerd door psychologen en orthopedagogen onder supervisie en verantwoordelijkheid van één van onze regiebehandelaren. (GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist NVO of K&J psycholoog NIP).

Veel van onze psychologen en orthopedagogen hebben in het verleden zelf nog voor de klas gestaan en/of ze geven trainingen en opleidingen op het gebied van dyslexie en lees- en spellingproblemen aan (externe) orthopedagogen, leerkrachten en intern begeleiders. Een zeer kundig en ervaren team dus!

Bij ECLG werken we volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) en we zijn gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Aanmelden voor een dyslexieonderzoek

Als ouder(s) kunt u zelf kiezen bij welke zorgaanbieder u uw kind wilt aanmelden voor een dyslexieonderzoek. Voor het aanmelden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau op nummer 085 - 878 11 70 of per e-mail via dyslexie@eclg.nl. U wordt dan ook geïnformeerd over het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure. De school kan, met uw toestemming, uw kind ook direct bij ons aanmelden.

Wat is allemaal nodig voor aanmelding van uw kind?

 1. Kopie paspoort of identiteitskaart van uw kind.
 2. Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Deze kunt u opvragen via ons bedrijfsbureau of u kunt het hier te downloaden. U kunt dit formulier op uw computer invullen*. Vervolgens print u het document en kunt u het ondertekenen.
 3. Ingevuld en ondertekend leerlingdossier (leesdossier). Dit moet u laten invullen door de school. Het leerlingdossier is op te vragen via het bedrijfsbureau of hier te downloaden.
* Om het aanmeldingsformulier op uw computer te kunnen invullen, moet Adobe Reader op uw computer geïnstalleerd zijn. Is dat niet het geval, dan kunt u hier gratis de versie voor uw systeem downloaden en installeren.

Het complete pakket van documenten en informatie stuurt u op naar:

ECLG expertisecentrum leren & gedrag
T.a.v. Team Dyslexie
Antwoordnummer 1173
6200 VB Maastricht

Postzegels plakken is niet nodig

Als alle gegevens compleet zijn, wordt uw aanmelding in behandeling genomen. Wanneer de gegevens nog niet compleet zijn, dan zullen wij met u en/of met de school hierover contact opnemen.

Locaties voor dyslexie test en behandeling

U kunt voor onderzoek en behandeling terecht in een van onderstaande plaatsen:

 • Deventer
 • Apeldoorn
 • Bussum
 • Amersfoort
 • Zeist
 • Nieuwegein
 • Tiel
 • Ede
 • Arnhem
 • Nijmegen
 • Oss
 • 's-Hertogenbosch
 • Uden
 • Breda
 • Tilburg
 • Eindhoven
 • Helmond
 • Weert
 • Roermond
 • Sittard-Geleen
 • Kerkrade
 • Maastricht