4 zorgniveaus begeleiding

Effectieve, adequate directe instructie

4 zorgniveaus begeleiding

Vanuit de geconstateerde signalen en resultaten op toetsen is het belangrijk om extra begeleiding te geven aan leerlingen met lees- en of spellingproblemen. Leerlingen met lees- en spellingproblemen hebben begeleiding nodig in de vorm van extra effectieve, adequate directe instructie en extra oefentijd.

Voordat een leerling externe begeleiding krijgt, is er al een periode van extra begeleiding binnen de verschillende zorgniveaus geboden. Hieronder worden de verschillende zorgniveaus uitgelegd:

Niveau 1: effectief onderwijs

Op het eerste niveau is het belangrijk dat er binnen de school effectief onderwijs wordt geboden aan de groep. Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk voor de leerlingen om te kunnen groeien in hun lees- en spellingprestaties. Voorwaarden voor het geven van effectief lees- en spellingonderwijs, is kennis bij de leerkracht over effectief gebleken instructieprincipes, goed klassemanagement en effectieve feedback. Belangrijke vragen hierbij zijn of er effectieve methoden worden gebruikt en ook voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor het leesonderwijs. Ook is het monitoren van de lees- en spellingontwikkeling bij de leerlingen erg belangrijk aan de hand van observaties en toetsen.

Niveau 2: intensivering - verlengde instructie- en oefentijd

Leerlingen die onvoldoende rendement halen uit het onderwijsaanbod hebben extra instructie nodig. Het is dus belangrijk dat er differentiatie plaatsvindt in de vorm van extra hulp. Vooral voor de 25% zwakste lezers en spellers is het nodig om extra effectieve leertijd in te richten. Naast de reguliere instructie (basisinstructie) krijgen de leerlingen zorg op niveau 2: uitbreiding/verlenging van de instructie- en oefentijd. Zie ook Taal in Blokjes

Niveau 3: verdere intensivering - inzet van specifieke interventies

Als de verlengde instructie onvoldoende vruchten afwerpt, zijn specifieke interventies nodig. Deze leerlingen volgen dan individueel of in kleine groepjes een specifieke interventie. Het gaat dan om (zeer) zwakke lezers en spellers. Deze leerlingen krijgen bovenop de eerste twee zorgniveaus intensivering van de zorg op niveau 3. Het is belangrijk is om effectieve interventies in te zetten. Sommige leerlingen hebben naast verlengde instructie en begeleide inoefening ook intensieve begeleiding nodig. Zie ook Taal in Blokjes

Niveau 4: diagnostiek en behandeling dyslexie

Als leerlingen een aanzienlijke achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld op herhaaldelijke metingen een zeer lage score behaald, dan is diagnostiek en behandeling voor dyslexie vanuit een zorginstituut of een gespecialiseerde praktijk (zoals ECLG) nodig. Als er een vermoeden van dyslexie bestaat levert de school het leerlingdossier aan met gegevens uit het leerlingvolgsysteem, handelingsplannen en evaluaties. Het dossier wordt vervolgens beoordeeld door een van onze regiebehandelaren, en indien aan de geldende criteria voldaan wordt, dan kan een dyslexieonderzoek ingepland worden. Dit onderzoek wordt vergoed door de gemeente waar de leerling woont. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige dyslexie, kan aansluitend de vergoede behandeling opgestart worden.