Webinars over leren, gedrag en jeugd GGZ

Voor ouders, zorg- en onderwijsprofessionals en beleidsmedewerkers Jeugd GGZ

Gratis webinars

Ketenzorg en samenwerking binnen onderwijs en jeugdzorg zijn belangrijke kernwaarden binnen onze organisatie en de drijvende visie achter ons gedachtegoed. In dat kader organiseren wij in de komende weken een aantal (gratis) webinars over verschillende actuele thema's binnen de jeugd GGZ en onderwijs.

Een aantal webinars zijn geschikt voor een brede doelgroep, en een aantal webinars zijn bedoeld voor een specifieke doelgroep zoals ouders, leerkrachten en internbegeleiders of (beleids)medewerkers Jeugd GGZ of jeugdteams. In onderstaand overzicht kunt u meer lezen over de webinars, de doelgroep, data en hoe u zich kunt aanmelden.

Webinar 1: van hulpvraag naar (be)handeling

Als een kind of jeugdige wordt aangemeld met een hulpvraag, dan ga je op zoek naar een passend aanbod. Dat aanbod is groot, zowel wat betreft aanbieders als wat betreft behandelingen. Ook kom je in een woud van afkortingen terecht, die behoorlijk veel op elkaar kunnen lijken. Bij welke hulpvraag past nu wat? Waar verwijs je naar?

In deze webinar wordt een overzicht gegeven van verschillende behandelvormen: CGT, ACT, EMDR, SI, PMT, mindfulness: wat houdt de behandelvorm in en voor wie/welke hulpvraag is deze geschikt?

Daarnaast wordt ingegaan op de rol van diagnostiek. Wanneer is diagnostiek zinvol en wanneer niet? In de webinar is onder andere aandacht voor handelingsgerichte diagnostiek (wat kunnen we doen) versus onderkennende diagnostiek (wat is er aan de hand).

De webinar wordt live gegeven en is interactief. Er is tijdens de webinar ruimte voor vragen, maar ook bij de aanmelding kunnen vragen ingestuurd worden, bijvoorbeeld wanneer je iets wil weten over een behandelvorm die niet in bovenstaand rijtje genoemd wordt. Of vragen over een specifieke doelgroep.

Voor wie? deze webinar is voor verwijzers:

 • Jeugdartsen, Huisartsen, POH-GGZ, GGD
 • Consulenten jeugdteams en CJG
 • Beleidsmedewerkers Jeugdzorg gemeenten
 • IB-ers PO / Zorgcoördinatoren VO
Aanmelden (en data/tijden)

Webinar 2: dyslexie, van zorg op school tot behandeling extern

Leren lezen en spellen gaan hand in hand samen. Maar, wat als er lees- en/of spellingsproblemen ontstaan?

In deze webinar gaan we nader in op de onderstaande punten:

 • Begeleiding op de basisschool (zorgniveau's 2 en 3)
 • Opbouwen van een goed leerlingdossier conform eisen EED-traject
 • Vermoeden van dyslexie en wat nu?
 • Verschil tussen dyslexie en ernstige dyslexie?
 • Diagnostiek (ernstige)dyslexie
 • Dyslexieverklaring
 • Wat zijn de behandelprincipes?
 • Waarom gebruiken wij de F&L behandelsoftware?
 • Wat is de relatie tussen de 'Taal in blokjes' methode en de 'F&L behandeling'?
 • Waarom is de F&L methode zo effectief en zijn de dyslexiebehandelaren van ECLG zo enthousiast over deze methode?

De webinar wordt live gegeven en is interactief. We laten onder andere live zien hoe de F&L methode ingezet kan worden en hoe de behandelsoftware werkt. Tijdens de webinar kunnen vragen gesteld worden, maar ook bij aanmelding kunnen vragen ingediend worden. De sprekers hebben veel ervaring met de F&L methode en zijn tevens dyslexiebehandelaar.

Voor wie? deze webinar is voor:

 • Ouders (basisschool leerlingen)
 • Leerkrachten, IB-ers PO en zorgcoördinatoren VO
 • Consulenten jeugdteams gemeenten en CJG
 • Jeugdartsen, Huisartsen, POH-GGZ, GGD
Aanmelden (en data/tijden)

Webinar 3: grip op dyslexie

Het lees- en spellingniveau van leerlingen naar een hoger niveau tillen en het verbeteren van de ketenzorg op het gebied van dyslexie waarbij de externe expertise al in een vroeg stadium de school in komt! Dat is waar het innovatieve interventieprogramma ‘Grip op dyslexie’ voor staat.

Het programma is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van basisscholen en zorgt ervoor dat er minder leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg. Het programma bestaat uit 2 fasen:

 • Fase 1: verhogen lees- en spellingniveau met behulp van ‘Taal in Blokjes’
 • Fase 2: diagnostiek en behandeling EED met de F&L behandelsoftware

Het resultaat: minder leerlingen die doorstromen naar de volgende zorgniveaus en dus ook minder doorstroom naar de vergoede dyslexiezorg én de prestaties en het welbevinden van de leerlingen nemen toe en de werkdruk bij leerkrachten en het zorgteam nemen af.

Voor wie? deze webinar is voor:

 • IB-ers / directie PO
 • Schoolbesturen / SWV
 • Gemeenten (inkoop) Jeugdzorg / Onderwijs
Aanmelden (en data/tijden)

Webinar 4: F&L behandelmethode® EED - wat zijn de behandelprincipes en waarom zo effectief!

In deze webinar gaan we nader in op de F&L behandelmethode® voor EED (ernstige, enkelvoudige dyslexie), waar ook Taal in Blokjes onder valt. Wat zijn de behandelprincipes, waarom is het behandelprogramma zo effectief én waarom zijn de behandelaars van ECLG, maar ook de leerlingen die er al mee werken, zo enthousiast over deze methode? We laten onder andere live zien hoe de methode ingezet kan worden en hoe de behandelsoftware werkt.

Wanneer een instelling of praktijk (logopedie, remedial teaching, orthopedagogen- of psychologenpraktijk) de F&L methode® wilt inzetten dan moet de instelling/praktijk beschikken over een F&L licentie. Wij geven u een kort overzocht van de voorwaarden, opties en kosten.

Verder is in de webinar aandacht voor hoe Taal in Blokjes en de F&L behandelmethode ingezet kunnen worden op de 4 zorgniveaus richting een dyslexie traject. Daarnaast kan Taal in Blokjes ook preventief ingezet worden. Door het verbeteren van de ketenzorg op het gebied lezen en spelling zullen minder leerlingen doorstromen naar zorgniveau 3 en 4.

De webinar wordt live gegeven en is interactief. Tijdens de webinar kunnen vragen gesteld worden, maar ook bij aanmelding kunnen vragen ingediend worden. De sprekers hebben veel ervaring met de F&L methode en zijn tevens ook dyslexiebehandelaar.

Voor wie? deze webinar is voor:

 • Logopedist / Orthopedagoog / Psycholoog (met eigen praktijk)
 • Leerkracht / IB-er / directie PO / bestuur / SWV
 • Jeugd- huisarts / POG-GGZ / GGD
 • Wijkteam / Jeugdteam / CJG / Inkoop jeugdzorg
Aanmelden (en data/tijden)

Webinar 5: onbegrepen gedrag en executieve functies

Boze buien, intens verdriet of overdreven angst: kinderen en jeugdigen vragen op veel manieren aandacht en uiten onderliggende problemen middels hun gedrag. Hoe kunnen wij dit beter gaan begrijpen?

Om hier een antwoord op te geven is het van belang dat we bekijken hoe een (puber- of kinder-) hoofd werkt. Hoe herkennen we moeilijkheden en op welke manier kunnen we grip krijgen op wat er omgaat in het hoofd van kinderen en hen hierbij begeleiden? Wat moet ik juist NIET doen en welke praktische tips kunnen wellicht helpend zijn?

Wat komt er in deze webinar aan de orde?

 • Theorie over executieve functies: Hoe werkt het (puber- of kinder-) hoofd? En welke ontwikkelingen zien we vanaf de geboorte tot in de adolescentie?
 • Welke rol speelt de omgeving bij het aanleren van executieve functies?
 • Wat is de rol van stress en overvraging op het werken van een (puber- of kinder-) hoofd?
 • Welke aanpak is passend (op het niveau van de omgeving, maar ook individueel)?

Voor wie? deze webinar is voor:

 • Ouders (basisschool leerlingen)
 • Leerkrachten, IB-ers PO en zorgcoördinatoren VO
 • Consulenten jeugdteams gemeenten en CJG
 • Jeugdartsen, Huisartsen, POH-GGZ, GGD
Aanmelden (en data/tijden)

Webinar 6: kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Iedere kleuter ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo, maar sommige kleuters maken wel hele snelle stappen. Meestal hebben deze kleuters een sterke leerbehoefte, vaak al zichtbaar in de peutertijd. Misschien vraagt u zich als ouder wel eens af: is het 'normaal' dat mijn kleuter al leest in groep 1/2 of zich met rekensommetjes bezig houdt? Is mijn kleuter misschien hoogbegaafd? In deze webinar wordt meer informatie gegeven over een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters, wat signalen zijn en wat belangrijk is voor hun ontwikkeling. Het komt namelijk regelmatig voor dat deze kleuters minder gemotiveerd raken voor school of gaan onderpresteren. Juist dat willen we voorkomen.

Voor wie? deze webinar is voor:

 • Ouders (basisschool leerlingen)
 • Leerkrachten, IB-ers PO en zorgcoördinatoren VO
 • Consulenten jeugdteams gemeenten en CJG
 • Jeugdartsen, Huisartsen, POH-GGZ, GGD
Aanmelden (en data/tijden)

Webinar 7: borderline in de adolescentie

Hoewel de meeste mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (bps) al tijdens hun puberteit hulp zoeken, wordt de diagnose op die leeftijd vaak gemist of uitgesteld. Hiermee gaat een kritische periode voor het stellen van de diagnose en het behandelen van de aandoening voorbij zonder adequate interventie. Inmiddels weten we dat we bps betrouwbaar en valide kunnen vaststellen, ook in vroege fases van de aandoening. Hoe sneller een ernstige aandoening wordt gedetecteerd en behandeld, des te milder haar impact, des te beter haar prognose en des te minder ingrijpend haar behandeling.

In deze webinar wordt specifiek ingezoomd op borderline tijdens de adolescentie en het belang van vroegtijdige signalering en behandeling.

Voor wie? deze webinar is voor:

 • Jeugdartsen, Huisartsen, POH-GGZ, GGD
 • Consulenten jeugdteams en CJG
 • Beleidsmedewerkers Jeugdzorg gemeenten
 • Leden ZAT / Zorgcoördinatoren VO / SWV
Aanmelden (en data/tijden)

Webinar 8: pesten op school en in de klas

Als ouder wilt u het liefst dat uw kind zich veilig voelt op school en plezier heeft met de andere kinderen. Onderlinge plagerijtjes komen regelmatig voor, maar wat als die plagerijtjes niet (meer) zo onschuldig zijn en plagen als pesten voelt voor uw kind? Zo'n 27% van de kinderen zegt wel eens gepest te worden op school, dat zijn ongeveer 6-8 kinderen in elke klas. Structureel pesten is schadelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Hierdoor is het belangrijk dat pesten wordt aangepakt, maar wat kunt u hierin als ouder doen? Dàt staat centraal tijdens deze webinar. Ook heeft u na het volgen van deze webinar meer inzicht in de verschillende vormen van pesten, verschillen tussen pesten en plagen en waarom juist 'de omstanders' bij het pesten zo'n cruciale rol spelen.

Voor wie? deze webinar is voor:

 • Ouders (basisschool leerlingen)
 • Leerkrachten, IB-ers PO en zorgcoördinatoren VO
 • Consulenten jeugdteams gemeenten en CJG
 • Jeugdartsen, Huisartsen, POH-GGZ, GGD
Aanmelden (en data/tijden)